Hướng Dẫn Lập Hóa Đơn Điện Tử Xác Thực Invoice của VNPT Telecom

Lập hóa đơn điện tử là việc thực hiện theo đúng quy định Điều 6 tại Thông tư này khi đã có giấy xác thực. Không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn có thể tiết kiệm được cả của cải, thời gian và công sức. Các doanh nghiệp có thể không phải mất thời gian, mất tiền trong quá trình in, ân, vận chuyển đều không mất bất kỳ chi phí nào vì hoàn toàn được gửi bằng con đường điện tử. Các hình thức cơ bản nhất giúp các doanh nghiệp có thể lập hóa đơn điện tử một cách nhanh nhất và chính xác nhất:

- Người bán hàng hóa, dịch vụ có nhiệm vụ lập hóa đơn điện tử của người bán và phần mềm thích hợp có trong hóa đơn điện tử;

- Người bán hàng hóa, dịch vụ có thể vào tổ trức trung gian để có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cần thiết của người bán và người mua

Gửi hóa đơn điện tử xác thực dành cho doanh nghiệp

Các hình thức gửi hóa đơn điện tử:

- Gửi trực tiếp: Là gửi thẳng đến cho người mua không qua bất kỳ hình thức nào khác

- Gửi thông qua là thông quan tổ chức trung gian

Hình thức trung gian này là qua hình hóa đơn điện tử có tổ chức trung gian đứng ra nhận và tiếp quản gửi. Bên doanh nghiệp phải đóng dấu và có chữ ký, nếu trong trường hợp người mua là các doanh nghiệp kế toán thì khi đó phải có dấu của cả 2 bên bán và mua.

hddt

Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập

1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập nhưng đã gửi trực tiếp cho người mua nhưng chưa kịp giao hàng trong trường hợp này nếu chưa kịp giao hàng có sai sót gì cần được sửa chữa thì người bán và người mua có thể thỏa thuận với nhau và đưa ra những quyết định cuối cùng của 2 bên. Sauk hi hai bên đã được thỏa thuận và đi đến sự đồng thuận cuối cùng thì doanh nghiệp phải đem hóa đơn đó bao gồm hóa đơn đã chỉnh sửa và hóa đơn gốc nộp lên cục thuế để dễ dàng đối chiếu và thuận lợi cho sau này.,

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi thẳng cho người mua, đã giao hàng hóa và đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót thì hai bên phỉa có nhiệm vụ lập văn bản và đưa đến thỏa thuận cuối cùng, hai bên phải cùng nhau giải quyết, có chữ ký của cả 2 bên và lập một hóa đơn khác kê khai rõ những gì cần bổ sung hay những gì sai sót cần xóa bỏ cần điều chỉnh độ tặng giảm đều cần phải ghi lại một cách rõ ràng, Và theo quy định đã đề ra các hóa đơn đã được điều chỉnh hay chỉnh sửa đều không được phép ghi số âm, sau khi hai bên đã đưa ra những kết quả thống nhất và quyết định cuối cùng có chữ ký của hai bên thì khi đó doanh nghiệp phải có nhiệm vụ lên khai báo với cơ quan thuế để có thể thuận tiện trong việc điều tra sau này có thể minh bạch và rõ ràng

Điều 10. Báo cáo sử dụng, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử và việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử được gửi báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử theo đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử VNPT

             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    043 997 6838
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    08 3886 3886   

Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Đăng ký mua GPHONE( 24/24)

0983 211 698 - 0967 75 3686

0944 26 8558 - 0944 12 8338

hoa-don-dien-tu-vnpt

vnpt

nopcommerce multi tenant